Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (bestellingen, leveringen, facturatie, ..) waarbij Teldico Telecommunications BV zaken en/of diensten verkoopt.
1.2 Teldico Telecommunications BV wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel
mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere rechtspersoon die met Teldico Telecommunications BV in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met Teldico Telecommunications BV sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van Teldico Telecommunications BV en aan wie Teldico Telecommunications BV de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

2. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

2.1 Offertes van Teldico Telecommunications BV zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht.
2.2 Vermelding door Teldico Telecommunications BV van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.
2.4 Teldico Telecommunications BV heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te rekenen aan de koper zonder diens voorafgaande goedkeuring en/of voorgaande melding hiervan.
2.5 Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

3. LEVERING

3.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien Teldico Telecommunications BV zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en Teldico Telecommunications BV, zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van twee maanden met levering in gebreke blijft, is Teldico Telecommunications BV aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.
3.2 Alle leveringen hebben plaats af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.3 Indien Teldico Telecommunications BV voor vervoer van de zaken zorg draagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
a. de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;
b. manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;
c. Teldico Telecommunications BV heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken één maal aan de koper aan te bieden;
d. het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.
3.4 Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

4. OVERMACHT

4.1 Teldico Telecommunications BV is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien Teldico Telecommunications BV op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
4.2 Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Teldico Telecommunications BV kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan Teldico Telecommunications BV, tenzij koper kan aantonen dat Teldico Telecommunications BV terzake een belangrijk verwijt treft.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 Teldico Telecommunications BV behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens Teldico Telecommunications BV.
5.2 Teldico Telecommunications BV is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert dan wel naar het oordeel van Teldico Telecommunications BV betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van Teldico Telecommunications BV op de geleverde zaken in kennis te stellen.
5.3 Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
5.4 De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan Teldico Telecommunications BV om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van Teldico Telecommunications BV op vergoeding van de door Teldico Telecommunications BV geleden schade.

6. BETALINGEN

6.1 Alle betalingen dienen contant te geschieden, tenzij anders is aangegeven. Indien er een korting werd toegestaan voor contante betalingen, dan vervalt die korting indien de betaling later dan afgesproken wordt betaald. Dan wordt het volledig bedrag exclusief de korting geëist.
6.2 Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Twee weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
6.3 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente conform de wet van 2 augustus 2002 verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 150,00€ per openstaande en vervallen factuur.
6.5 Bij levering op afroep is Teldico Telecommunications BV gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, dan wel bij voorbaat 25% van de prijs te factureren.
6.6 Koper is gehouden aan Teldico Telecommunications BV zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat Teldico Telecommunications BV dat verlangt.
6.7 Bij niet betaling van enig factuur van Teldico Telecommunications BV op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.

7. NIET CONFORME LEVERING / GEBREKEN

7.1 Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 5 dagen na leveringsdatum schriftelijk aan Teldico Telecommunications BV mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 5 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 5 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden schriftelijk aan Teldico Telecommunications BV te worden meegedeeld. 
7.2 Na het verstrijken van deze termijn vervalt ieder recht van koper.
7.3 Koper is alleen na schriftelijke toestemming van Teldico Telecommunications BV gerechtigd de goederen waarover hij reclameert, terug te zenden. Koper dient deze dan franco op te sturen of met een retourbon aan de door Teldico Telecommunications BV ingeschakelde chauffeur mee te geven.
7.4 Betwistingen schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

8. GARANTIE

8.1 Teldico Telecommunications BV verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze door haar leveranciers wordt verleend.
8.2 Indien koper een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 7.1 in acht moeten nemen en geldt de vervaltermijn van 7.2.
8.3 Er bestaat nimmer recht op garantie, indien koper Teldico Telecommunications BV nog enige betaling verschuldigd is of koper veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten. Teldico Telecommunications BV zal een garantieaanspraak aanmelden bij haar leverancier en koper informeren zodra deze standpunt heeft ingenomen. Teldico Telecommunications BV is eerst gehouden tot het crediteren van het factuurbedrag aan koper dan wel het leveren van vervangende zaken zodra de leverancier Teldico Telecommunications BV de garantie heeft verleend, tenzij koper kan aantonen dat Teldico Telecommunications BV nalatig is in het aanspreken van haar leverancier.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De aansprakelijkheid van Teldico Telecommunications BV is in alle gevallen beperkt tot de onder 8 opgenomen garantieregeling.
9.2 Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van Teldico Telecommunications BV is steeds beperkt tot de directe schade en tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
9.3 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.
9.4 Koper vrijwaart Teldico Telecommunications BV voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.

10. ADVIEZEN EN TEKENINGEN

10.1 Adviezen worden door Teldico Telecommunications BV naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van Teldico Telecommunications BV als installateur. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.
10.2 Door Teldico Telecommunications BV verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van Teldico Telecommunications BV. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens betreffende afmetingen, vermogens e.d , welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is Teldico Telecommunications BV niet aansprakelijk.
10.3 De koper zal Teldico Telecommunications nooit aansprakelijk stellen voor commercieel verlies geleden na interventies, mobiel of remote.

11. ONTBINDING

11.1 Indien koper één van zijn verplichtingen jegens Teldico Telecommunications BV niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, bescherming tegen zijn schuldeiseres aanvraagt en/of verwerft onder de Wet Continuïteit
Ondernemingen of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft Teldico Telecommunications BV het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
11.2 Na ontbinding, onder meer op grond van 12.1, is Teldico Telecommunications BV gerechtigd de geleverde zaken, zo nodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is Teldico Telecommunications BV als dan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.

12. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Op de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
12.2 De rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn exclusief bevoegd tot beslechting van geschillen die voort vloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

© Copyright 2024 Teldico
Algemene voorwaardenDisclaimer • Data Protection Notice